Privacy Policy

Bits and Bikes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van
ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten
van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij
zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bitsandbikes.be, dan
verwijderen wij deze informatie.

Bits and Bikes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het afhandelen van uw betaling
  • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren

Bits and Bikes neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bits
and Bikes) tussen zit. 

Bits and Bikes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Bits and Bikes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke
verplichting.

Bits and Bikes gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk
voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw
voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze
geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw
persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de
persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw
recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd
verzoek naar info@bitsandbikes.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het
verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Bits and Bikes zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw
verzoek reageren. 

Bits and Bikes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik,
neem dan contact op met onze klantenservice of via info@bitsandbikes.be. Bits and Bikes heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te
beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

Bits and Bikes, gevestigd aan Loerstraat 27, 3530 Helchteren België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring. 


Contactgegevens:
https://www.bitsandbikes.be
Loerstraat 27, 3530 Helchteren België
+32479 39 84 63


Geert Adam is de Functionaris Gegevensbescherming van Bits and Bikes Hij is te bereiken via info@bitsandbikes.be

Verkoopsvoorwaarden

1 – ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Onze verkopen vallen onder het Belgische recht en enkel onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing, behoudens bijzondere overeenkomsten. Alle andere voorwaarden die ons zouden worden voorgelegd, zijn ongeldig. De plaatsing van een bestelling impliceert vanwege de koper de aanvaarding zowel van onze algemene voorwaarden als van onze bijzondere verkoopvoorwaarden.

Onze offertes worden zonder verbintenis opgesteld, onder voorbehoud van verkoop of binnen de grenzen van de bestaande voorraden.

Het materiaal wordt teruggenomen voor nazicht en herstelling binnen de grenzen van de waarborg toegekend door onze leverancier. Indien geen enkel defect zou worden vastgesteld, zijn de kosten voor het opmaken van een bestek en het uitvoeren van tests verschuldigd, met een minimum van 25.00 €.

De facturen met betrekking tot onze leveringen worden opgesteld en zijn betaalbaar in Houthalen-Helchtetren. Alle huidige of toekomstige taksen zijn altijd ten laste van de koper. De gefactureerde prijzen zijn de prijzen van toepassing op de dag van de uitgifte. Zij kunnen zonder voorafgaand bericht van onzentwege gewijzigd worden.

De levertermijnen worden indicatief en zonder verbintenis van onzentwege opgegeven. Vertragingen kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot de annulatie van de bestelling noch tot enige schadevergoeding.

De transportkosten zijn ten laste van de koper. Ongeacht de wijze van verzending en de plaats van de levering, de goederen reizen altijd op risico en gevaar van de geadresseerde van zodra zij onze magazijnen verlaten, behoudens verhaal van de koper tegen de vervoerder. In geval van vermeende averij of verlies van de goederen, moet de geadresseerde de schade bij ontvangst melden aan de vrachtwagenbestuurder indien het gaat om vervoer over de weg.

Om in aanmerking genomen te worden, moeten opmerkingen betreffende onze leveringen ons worden verstuurd binnen de acht dagen volgend op ontvangst ervan.

De opening van een rekening, na uitdrukkelijk akkoord van onzentwege, impliceert de betaling van de facturen op 30 dagen einde van de maand. Facturen die onbetaald zijn op de vervaldag brengen een intrest voort van 1.50% per maand vertraging met een minimum van 25.00 €. Bovendien, indien de facturen niet betaald zouden zijn bij het verstrijken van de maand volgend op de vervaldag, zal het bedrag van rechtswege worden vermeerderd met 20% met een minimum van 50.00 €.

In afwijking van artikel 1583 van het burgerlijk wetboek blijven alle geleverde waren in hun totaliteit de eigendom van de verkoper tot de integrale betaling van de hoofdsom, de kosten en de intresten. De koper is gehouden gezegde waren individueel te behouden tot de datum van de integrale betaling. De koper erkent uitdrukkelijk de toepassing van artikel 401 van de wet op de faillissementen, zodat ingeval van faillissement van de koper, de verkoper het recht heeft om de toepassing in te roepen van deze wettelijke bepaling en de waren, eigendom van de verkoper, terug te vorderen. Zolang de koper niet voldaan heeft aan voormelde verplichtingen, mag hij de door de verkoper geleverde waren niet in onderpand geven.

Enkel de rechtbank van Hasselt is bevoegd om uitspraak te doen over de betwistingen die tussen partijen zouden kunnen rijzen.

2 – ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BETREFFENDE DE VERKOOP VIA ONZE WEBSITE

De klant geniet van 7 kalenderdagen om ons een product dat niet voldoet, terug te sturen. Het product wordt op kosten van de klant teruggestuurd samen met de aankoopfactuur. Alleen producten die nieuw en volledig (accessoires, handleidingen) zijn en die in de originele ongeopende verpakking zitten, mogen worden teruggestuurd. Een beschadigd product wordt niet terugbetaald. Indien het artikel onvolledig of beschadigd wordt teruggestuurd, wordt geen enkele terugbetaling uitgevoerd en blijft het ter beschikking van de klant in onze magazijnen. Het zal geen tweede keer verzonden worden. Goederen verpakt in blisterverpakking of verzegelde dozen, kunnen enkel teruggestuurd worden indien de klant ze niet ontzegeld heeft. Bovenvermelde termijnen beginnen te lopen vanaf de dag na ontvangst van de bestelling. De terugbetaling gebeurt via bankoverschrijving op de rekening die de klant zal opgeven. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op professionelen.

Het verkochte materiaal geniet van de waarborg toegekend door onze leverancier. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Elke terugzending moet gebeuren via de Post of een andere vervoerder. De klant zal erop toezien dat de waren gevrijwaard worden voor alle schade die tijdens het transport zou kunnen berokkend worden. Indien de waren beschadigd of verloren zouden gaan tijdens het retourtransport, kan de koper enkel de vervoerder die hij heeft ingehuurd aanspreken. De verzendingskosten zijn ten laste van de klant. Opgelet, de waarborg is niet van toepassing op de vergoeding van schade te wijten aan een externe oorzaak (ongeval, schok, bliksem, stroompiek… ) of een fout van de klant voortvloeiend uit installatie of gebruik dat niet overeenstemt met de specificaties van de constructeur, of gebruik dat schadelijk is voor het goede behoud van het toestel, gebruik voor commerciële doeleinden, of gebruik van onaangepast toebehoren, accessoires of verbruiksproducten. De constructeurwaarborgen van de producten dekken niet: De vervanging van verbruiksproducten (remblokken, lampen, olie,…) Abnormaal of niet conform gebruik van de producten. Daarom wordt de klant verzocht om nauwkeurig de met de producten geleverde handleiding te lezen Pech te wijten aan toebehoren (voedingskabels,..) Schade te wijten aan de tussenkomst van een hersteller Schade voortvloeiend uit een externe oorzaak (ongeval, schok, bliksem,stroompiek)

De op onze site vermelde prijzen worden uitgedrukt in euro en omvatten alle taksen, leveringskosten uitgezonderd. De eventuele leveringskosten worden aan de gebruiker vermeld in functie van zijn productkeuze en worden hem gefactureerd op het einde van de bestelling, bovenop de prijs van de geselecteerde producten. Indien de op onze site vermelde prijs gestegen of gedaald zou zijn tussen de bestelling en de levering, of indien wij een fout zouden gemaakt hebben bij het ingeven van de prijzen op onze site, zal de klant verwittigd worden en zullen wij zijn akkoord vragen om het artikel te leveren aan de juiste prijs.

Wij voeren de bestellingen uit volgens de beschikbare voorraden. Indien een van de bestelde producten niet in onze voorraad beschikbaar zou zijn, zullen wij u per e-mail contacteren binnen de 15 dagen vanaf de datum van uw bestelling, om u hiervan te verwittigen en om aan te geven binnen welke termijn dit product geleverd zou kunnen worden.

Vrijstelling van taksen is niet mogelijk.

De gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Concreet betekent dit dat: Persoonsgegevens enkel mogen worden verzameld en verwerkt om te antwoorden op vragen om informatie die u gesteld heeft; De persoonsgegevens niet aan derden worden meegedeeld en niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden U het recht heeft uw persoonsgegevens te raadplegen en de juistheid ervan na te gaan. U kunt eventuele fouten doen verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site. Wij verbinden ons ertoe om de meest uitgebreide beveiligingsmaatregelen te nemen om te vermijden dat derden misbruik maken van deze persoonsgegevens die u heeft meegedeeld.